รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553

รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ของ

นายศุภชัย  ธาราธนวัตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

 

 

เสนอต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

 

 

                                  เรื่อง                                                                      หน้า         

                                                                                                                

บทนำ                                                                                                          ๑

บทที่   ๑            คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง               ๒

บทที่   ๒           รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓                ๕           

บทที่   ๓           รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓                                   ๑๔          ภาคผนวก                          ๑๖                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทนำ                                                                        

นายศุภชัย  ธารา ธนวัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ที่กำหนดให้ “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” 

นอก จากนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบาย เพื่อให้ประชาชนตำบลบ่อทอง ได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน                       มี ประสิทธิภาพ ทุกด้านตามความต้องการ ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบ เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนครบถ้วนทุกด้าน โดยยึดถือกรอบแนวทางตามที่กฎหมายกำหนด และตามความต้องการของประชาชน ผ่านการจัดทำประชาคม เป็นหลัก ดังจะได้แสดงรายละเอียดให้ทราบในรายงานฉบับนี้

 

 

(นายศุภชัย    ธาราธนวัตร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๑

คำแถลงนโยบาย

ของนายศุภชัย  ธาราธนวัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 

 

            นโยบายการบริหารงานของนายศุภชัย   ธาราธนวัตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผ่านการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาความต้องการ แล้วนำไปวิเคราะห์ จัดทำเป็นแผนงานงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมาย และระเบียบ กำหนด ดังนี้

            ๑.  ด้านสังคม  และสิ่งแวดล้อม

      ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติที่เข้าหลักเกณฑ์ควรได้รับเบี้ยยังชีพ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจำนวนผู้สูงอายุ

      ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

      ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการคุ้มครองดูแล และได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

      ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

      ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างสถาบันครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข อบอุ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

      ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      ๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      ๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมการประกอบอาชีพของราษฎรที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาและรักษาพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำลำธารให้มีสภาพคงอยู่อย่าง ธรรมชาติ ต่อไป

           ๒.  ด้านการสาธารณสุข

                ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

                ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กยากไร้ หรือด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กก่อนวัยเรียน และในวัยเรียน ได้รับอาหารเสริมอย่างเพียงพอ

 

 

                ๒.๓ สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อให้ประชาชน  สามารถดูแลตนเองได้ดี

                ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุน   ให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การป้องกันโรค    การควบคุมโรค

           ๓.  ด้านเศรษฐกิจ

                ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

                ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน  เพิ่มศักยภาพกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง

                ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

                ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านการเกษตรกรรม และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน

                ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำ ให้มีเพียงพอต่อความจำเป็นของพี่น้องประชาชน

           ๔.  ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

                ๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ และมีมาตรฐาน

                ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีฐานะยากจน ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยจัดให้มีทุนการศึกษาเรียนต่อ ตั้งแต่ระดับประถมถึง ระดับอุดมศึกษา

                ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุน  และจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นตามความเหมาะสม  สำหรับโรงเรียน

                ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นผู้นำ และเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี

               ๔.๕ จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอ และครอบคลุมเขตพื้นที่ อบต.บ่อทอง  ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

               ๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี

           ๕.  ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร

                ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรที่เป็นไปอย่างคุ้มค่า  ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการตรวจสอบ

                ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ พนักงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  มีคุณธรรม จริยธรรม

          

 

 

           ๖.  ด้านศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม

                ๖.๑ รักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  สร้างความสามัคคี  เอื้ออาทรสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น

                ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม ตามหลักของศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๒

รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

 

            ๑.  ด้านสังคม  และสิ่งแวดล้อม

      ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติที่เข้าหลักเกณฑ์ควรได้รับเบี้ยยังชีพ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจำนวนผู้สูงอายุ

            ๑.๑.๑ ก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบายจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ครบทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙

      ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

            ๑.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยที่มาแสดงตน

      ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการคุ้มครองดูแล และได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

            ๑.๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

            ๑.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนชรา , ผู้ด้อยโอกาส

            ๑.๓.๓ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

      ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

            ๑.๔.๑ จัดทำโครงการวันณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดนิทรรศการ ร่วมกับ อสม. และ คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

            ๑.๔.๒ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.บ่อทอง

            ๑.๔.๓ จัดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อทอง เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหมู่เยาวชน และประชาชน

            ๑.๔.๔ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในเขต อบต.บ่อทอง เพื่อต่อต้านยาเสพติด

            ๑.๔.๕ อุดหนุนอำเภอบ่อทอง เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดระดับอำเภอ

            ๑.๔.๖ อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดโดยประชาชนมีส่วนร่วม

            ๑.๔.๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับร้าง จัดอบรมเยาวชนค่ายพุทธบุตรปฏิบัติศีล ๕,ศีล ๘ ป้องกันยาเสพติด

 

      ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างสถาบันครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข อบอุ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

            ๑.๕.๑ จัดทำโครงการวันประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น

            ๑.๕.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กทารกด้วยนมแม่

      ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ๑.๖.๑ ติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในถนนสายหลัก สายรอง และจุดเชื่อม-จุดตัดของถนนที่มีความเสี่ยง

            ๑.๖.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตลอด

            ๑.๖.๓ จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

            ๑.๖.๔ อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดโดยประชาชนมีส่วนร่วม

      ๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            ๑.๗.๑ จัดฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพารา จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

            ๑.๗.๒ จัดฝึกอบรมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ รุ่น เพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้กับประชาชน

            ๑.๗.๓ จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา

      ๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมการประกอบอาชีพของราษฎรที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาและรักษาพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำลำธารให้มีสภาพคงอยู่อย่าง ธรรมชาติ ต่อไป

            ๑.๘.๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา แม่ของแผ่นดิน ๗๗ แสนต้น ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง

            ๑.๘.๒ สอดส่อง ควบคุม ดูแล ไม่ให้ผู้ประกอบการ ปล่อยของเสียที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

            ๑.๘.๓ โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอัดน้ำบ้านคลองใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง

           ๒.  ด้านการสาธารณสุข

                ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

            ๒.๑.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน

            ๒.๑.๒ จัดตั้งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อทอง เพื่อเป็นกองทุนสำหรับดูแลสุขภาพประชาชน

                ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กยากไร้ หรือด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กก่อนวัยเรียน และในวัยเรียน ได้รับอาหารเสริมอย่างเพียงพอ

            ๒.๒.๑ จัดหานมผงที่มีคุณภาพ สำหรับสนับสนุนเด็กทารกแรกเกิดจนถึงหนึ่งปี ที่พ่อแม่มีฐานะยากจน หรือด้อยโอกาส เพื่อเป็นอาหารเสริม

            ๒.๒.๓ จัดซื้อนม ให้เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดปีการศึกษา ครบทั้ง ๕ ศูนย์

                ๒.๓ สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อให้ประชาชน  สามารถดูแลตนเองได้ดี

            ๒.๓.๑ ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อให้ประชาชน อย่างต่อเนื่อง 

                ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค

            ๒.๔.๑ จัดตั้งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อทอง เพื่อเป็นกองทุนสำหรับดูแลสุขภาพประชาชน

            ๒.๔.๒ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้กับประชาชน อย่างสม่ำเสมอ

            ๒.๔.๓ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาในช่วงแพร่ระบาดของโรค

            ๒.๔.๔ รณรงค์หยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา เป็นประจำทุกเดือน

            ๒.๔.๕ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงก้นปล่อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ปีละสองรอบ

            ๒.๔.๖ ประชุม อสม.ตำบลบ่อทอง เป็นประจำทุก ๓ เดือน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

 ๓.  ด้านเศรษฐกิจ

                ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ๓.๑.๑ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            ๓.๑.๒ ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ

            ๓.๑.๓ ส่งเสริมการผลิต และใช้ปุ๋ยชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี

                ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

            ๓.๒.๑ ส่งเสริมสินค้า OTOP โดย สนับสนุนการออกร้านแสดงสินค้า ตามโครงการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ของ อบต.บ่อทอง และโครงการเคลื่อนที่ของหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

            ๓.๒.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ ปรับปรุงคุณภาพ และหีบห่อ สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

      ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน  เพิ่มศักยภาพกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง

            ๓.๓.๑ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กู้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งตั้งงบประมาณไว้ชดเชยกรณีลูกหนี้ผิดสัญญา เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินหมุนเวียนอย่างเพียงพอ

            ๓.๓.๒ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอขอกู้ยืม อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ เกิดประโยชน์สูงสุด

 

                ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

            ๓.๔.๑ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านคลองใหญ่ ๒               หมู่ ที่ ๒ – ๘ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้มีการบริหารจัดการ การใช้น้ำอย่างมีระบบ

            ๓.๔.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างสระเก็บน้ำบ้านทับร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง ขนาด ๑๕ ไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง

            ๓.๔.๓ ขุดลอกคลองหลุมมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง ขนาดปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และช่วยให้การระบายน้ำในฤดูฝนดีขึ้น

                ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านการเกษตรกรรม และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน

                      ๓.๕.๑ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อทอง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อทอง โดยอนุญาตให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ เป็นที่ทำการศูนย์ฯ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพที่ศูนย์ฯดำเนินการ

                ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำ ให้มีเพียงพอต่อความจำเป็นของพี่น้องประชาชน

                      ด้านการก่อสร้าง,ซ่อมแซมปรับปรุงถนน

                      ๓.๖.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ๊ก-หลุมมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๑๐ ท่อน เป็นเงิน ๙๓๖,๐๐๐ บาท

                      ๓.๖.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี-เขาชะอางค์ (ผ่านหน้าบ้านป้าอิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท

                      ๓.๖.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายทองใบ นิลบดี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท

                      ๓.๖.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้-สระหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐ บาท

                      ๓.๖.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับร้าง-เขาบ่อทอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๙๗๖,๐๐๐ บาท

                      ๓.๖.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง-บึงกระเบา (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

 

 

                      ๓.๖.๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ๊ก-หลุมมะขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

                      ๓.๖.๘ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองใหญ่-เขาหินคม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๑.๐๐ เมตร

                      ๓.๖.๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ๊ก ซอย ๔ (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

                      ๓.๖.๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเนื่อง ช่วงที่ ๒ สายน้ำซับ-เขาสามชั้น หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกไพร์โคทส์ ข้างละ ๑.๐๐ เมตร

                      ๓.๖.๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับไท-หลุมมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๑๐ ท่อน เป็นเงิน ๑,๙๑๘,๐๐๐ บาท (ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

                      ๓.๖.๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๑,๙๑๘,๐๐๐ บาท (ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

                      ๓.๖.๑๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำซับ-หลุมขยะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง ซ่อมแซมโดยลงดินลูกรังกลบผิวจราจรที่ชำรุด และเสริมผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ (ตลอดสาย) คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.เมตร เป็นเงิน ๑๑๐,๖๐๐ บาท

                      ๓.๖.๑๓ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง จำนวน ๘ สาย เป็นเงิน ๖๔๔,๘๐๐ บาท

                      ๓.๖.๑๔ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนล