(เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๘๔ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๕๗(๑ต.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๘ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๒ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๑ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๐ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๖๘๓ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชากา่ร กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ ต.ค.๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๗๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงาน-สมาชิกเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล"๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๗ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๕๐ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๕๗๖ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และเงินค่าจ้างของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๒๘๕ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดขยะมูลฝอยของ อปท.(แก้ไขรายชื่อ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๘ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๒๔ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๐๗ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓๒๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๒๖๙ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๑๔ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๑ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ในปีงบประมาณ ๕๕ และ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๒ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ในปีงบประมาณ ๕๕ และ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๙๓ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๒๒ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินงบประมาณ ๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๒๐ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๔๗ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๔ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๓ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๕๑ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๐๐ ลว.๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาทบทวนการจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนไปศึกษาดูงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การทดสอบ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๖๑ลว.๑๐ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๒๔๗ ลว.๑๐ ๕๗ เรื่อง การกำหนดสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๗ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๑ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๗ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๔๗ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๔๖ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวด ๓ (ก.ค.-ก.ย.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๙๖ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๗๗๐๓ ลว.๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัั้งตำบล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๔ ลว.๙ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗  
(ทน.แหลมฉบัง)ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๕ ลว.๙ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๘ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี