ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๐๐ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๘/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖๐ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๗/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๕๙ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๗/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๐๕ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ๒๕๕๘" และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ๒๕๕๘"  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๘ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษของเทศบาล ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๖๙๔ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง สรุปผลการสัมมนาหัวข้อ "รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..know the ASEAN Ways,Play the ASEAN Roles"  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๓ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๖๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๓๓ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉ.๓)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๕๗ รอบ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๙๒ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๐ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๑ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๐๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๒ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเองในปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๖๘ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๐๓ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๑ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๑๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๙ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม) เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ๕๗ รอบที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๙๒ ลว.๖ ส.ค.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ ลว.๑๔ส.ค.๕๗เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๒๙ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (CCTV)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๔๘ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๕๕ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง ให้ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๐ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๗๒ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
(ทถ.อ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๘๙ ลว.๗ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๘๔ ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๙๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๑๙๐ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างอปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๓๒๒ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๓๒๙ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๖๘๘ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนางไน๊ แซ่เลี้ยง มารดาของนางกรรนิการ์ วิริยบัณฑร ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๐๐ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔ ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙๙ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๒๗ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๒๓ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๒๔ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๘๕ ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑๐  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๖๘๗ลว.๘ส.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๘๖ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลของ อปท.ที่มีสถานธนานุบาลทุกแห่ง  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๐๕๑ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๐๕๒ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ ๑๕๒๒๙ ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง การขยายเวลาการทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๓ ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๓/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/๑๕๒๒๘ ลว.๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนที่ขาด ประจำปีงบประมาณ ๕๗