ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๑ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เรื่อง "หลักประพฤติที่ถูกต้องต่อพระพุทธรูปและพระพุทธลักษณ์"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๐ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Templates  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๐๓ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและสตรีฯ ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอฯ"  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๗ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ ค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทฯ(เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๖ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓ ลว ๑๕ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบในรายละเอียดโครงการจากสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ ปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๕ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮีโรซิมา ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๑ ลว ๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการพัฒนางานวิชาการของ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑-๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
รายชื่อผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบ (O-NET) ฉบับแก้ไข  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๘ ลว๑๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๘ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัวฯ รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๗ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัวฯ รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๐ ลว ๑๒ ม.ค. ๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๙๓๑ ลว ๑๕ ม.ค.๕๘ เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๖๗๒ ลว ๑๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๖ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๗ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๘ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล)  
ชบ ๐๐๓๒/ ว ๑๗๕ ลว ๑๔ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ ๖๗๑ ลว ๑๒ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เป็นระดับ ๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๗ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่างเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๓๔ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๓๓ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๔ ลว การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๕ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๘ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔ ลว ๑๔ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๓๕ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๓๔ ลว ๑๕ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐ ลว ๑๔ ม.ค. ๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕ ลว ๑๔ ม.ค.๕๘ เรื่อง หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๒ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๗ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณฯการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๐ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย งวดที ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒ ลว ๑๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการอื่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ ลว ๑๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว.๑๐ ลว ๑๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์ สถ. ด้วย QR Code  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙ ลว ๑๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๔ ลว ๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘ ลว ๙ ม.ค. ๕๘ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บข้อมูลในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖ ลว ๗ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐ ลว ๘ ม.ค. ๕๘ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑ ลว ๘ ม.ค. ๕๘ เรื่อง ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗