วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1582 ลว 24 มี.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปาำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7228 ลว 24 มี.ค.60 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7226 ลว 24 มี.ค.60 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7229 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7230 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7227 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับการจัดสรร (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 66 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/249 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/250 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.เมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1526 ลว 23 มี.ค.60 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1