ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙ ลว ๒๓ ก.พ ๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๐ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
(นายอำเภอศรีราชา) ชบ๐๐๒๓.๓/๓๗๑๐ ลว ๑๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงสร้างหลักประกันผู้สูงอายุและเสริมสร้างสวัดิการให้แก่คนพิการ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๗๐๙ ลว ๑๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้คนพิการ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๓ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ในงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๖ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนน จากกรมทางหลวงชนบท ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๔ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ อปท.  
(ทถอ.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรายงานผลเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๕๕๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเหล้า พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก(Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๗ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง คู่มือผู้ซื้อรับใบอนุญาต มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ โต๊ะเรียนและมอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าอี้เรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๑๕ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๑ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๒๗๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิม  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๘๘ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๔๓๓ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๗ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๒๕ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๘ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาสาธารณะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๙ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๗ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๓๖ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๔๐ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๔ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครือข่ายการจำทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๓ ลว.๑๒ ก.พ. ๕๘ เรื่อง รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสคร์การพัมนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๒ ลว.๑๒ ก.พ. ๕๘ เรื่อง การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๕ ลว.๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือราบงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๔๐ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๔๓ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๙๒ ลว ๑๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๔ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๙ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๘ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีฟื้นหลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๓ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว๖๑๙ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๓๓ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอนเรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๘ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘