วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/317 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มฝ.2) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/9624 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/309 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความร่วมมือในการคัดเลือกและประสานเชิญกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9617 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/312 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้รับสวัสดิการสังคมลงทะเบียนในระบบ (Prompt Pay) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9619 ลว. 24 เม.ย. 60 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/314 ลว 21 เม.ย.60 แนวทางการบริหารยจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/315 ลว 21 เม.ย.60 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/313 ลว 21 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/9447 ลว 21 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1