ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๖ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การย้าย/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานภายในเทศบาล  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๒ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๐๗ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๕ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๕๔ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗๔ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๗๐ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๙๖ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖๕ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๘๘ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๙๔ ลว.๓ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.เพื่อรองรับการเข้าประชาคมอาเซียน (ปฐมวัย)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๙๓ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙๐ ลว.๒ ก.ย. ๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์  
(ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๐ลว.๒ก.ย.๕๗เรื่อง การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๗ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙๑ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ๙ ปี สช.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๘ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๖ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๓ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งการกำหนดการเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหนองปรือ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๓๑๓ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การมอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปจากหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรม "เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๑๙ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕๖ ลว.๑๓ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๐ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๕ลว.๑ก.ย.๕๗เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๔ ลว.๑ก.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๖ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๐ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๙ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๐๒ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อบต.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๖๙ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนไปศึกษาดูงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๖๓ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๖๐ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง"  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๙๓๕ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๒๙ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๙๒๗ ลว ๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๒ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๑ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๓ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอให้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๔ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอให้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๙ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๘ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปท.ประจำเดือน ก.พ.-ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๐๖ ลว ๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๐๗ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๐๕ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๔๗ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๗๖๘ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๑๒ลว.๒๒ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง  
(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม) เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบริหารงานบุคคล ๕๗ รุ่น ๒/๑  
(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม) เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบริหารงานบุคคล ๕๗ รุ่น ๒