วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4646 ลว 23 ก.พ.60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4645 ลว 23 ก.พ.60 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4466 ลว 22 ก.พ.60 (อำเภอบ้านบึง) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 912 ลว 22 ก.พ.60 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4629 ลว 23 ก.พ.60 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4623 ลว 23 ก.พ.60 ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 e-Plan ลว 23 ก.พ.60 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23/02/2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4389 ลว 21 ก.พ.60 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/148 ลว 22 ก.พ.60 การลบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 913 ลว 22 ก.พ.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1