ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๐๑ ลว.๙ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.(EHA)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๙๙ ลว.๙ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบการคลัง อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๐๐ ลว.๙ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๓ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๔ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๖ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๓๗ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา"ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๖๐ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๘ เป็นระดับ ๙  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๑๗ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๒/๕๗ ประจำเดือน ธ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๔ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๕ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ ๕๘  
(ทถ.อ)ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๑๒ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๑๑ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๐๙ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข้อเสนอแนะ/รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๔ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ (เครดิตบูโร)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๖ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การบรรยาย "การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.๒๔๙๔" (UNDO)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๑๘ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๑๕ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๓ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้(เครดิตบูโร)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๓ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ (UWC) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยประจำปีการศึกษา ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๒ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ (UWC) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยประจำปีการศึกษา ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๐ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน พ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๐ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๕ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๒๘ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๓ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภาคกลาง เขต ๒ (ที่เหลืออยู่สามารถเรียกบรรจุเพิ่มได้)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๒ ลว.๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๘๘ ลว.๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๘ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๐ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๕๘-๖๐  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๓ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๒๕ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๒ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๐๘ ลว.๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เดือน ต.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๗๒ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๘๓ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๖๐ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ลว.๒๖พ.ย.๕๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๕๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘