ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๓๖ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำสายชัยพรวิถี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๖๕๐๘ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๖ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๔ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๐๖ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๒ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๑ ลว ๒๔ มั.ค.๕๘ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๐ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดงานเสวนาและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๗ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ  
(อบต.ท่าข้าม)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๗ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
(อบต.หนองขาม)ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๒๘ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๒๐ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๒๒ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา(นักบริหาร ระดับ ๖-๙)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๒๑ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๑๙ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๕ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๔ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๕ ลว.๑๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน ศพด.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๘๕ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๔ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๔๒๓ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๒๙ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่ีอง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๒๘ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ ๔๑๘ ลว ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๑๗ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ 'ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์'  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๗ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๖ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๔ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมลแผนการดำเนินงานของ อปท.ในการนำขยะมูลฝอยมาผลิดพลังงานไฟฟ้า  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๘๙๗ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๑๒ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๘ ลว ๑๘ มี.ค ๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๔ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๕ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งให้ทบทวรโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๖ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๕๕ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๙๐๘ ลง ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง แแนวทางในการจัดบริหารรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๐ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕ ลว.๑๖ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การเปลี่ยนเอกสารสำรองเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓./ว ๘๖ ลว.๑๗ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘  
ขบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๙๐๒ ลว.๑๗ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข่ายเหลือรับวื้อผลผลิตสินค้้าเกษร (กระเทียม) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขบ ๐๐๒๓.๔/ ๕๙๐๗ ลว.๑๗ มี.ค. ๕๘ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี  
ขบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๖๕ ลว. ๑๗ มี.ค. ๕๘ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๙๙ ลว.๑๗ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๖ ลว. ๑๖ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๗ ลว. ๑๖ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๘ ลว.๑๖ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๓๙๓ ลว.๑๖ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน