ชบ๐๐๒๓.๑/๒๗๙๑ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๓ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๙๒ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๐ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๘ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๐ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑๑๔ อัตรา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๙ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๙๔ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ ๙ ๒๕๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๒๐๓ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๖ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๗ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๘ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๕ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๘๙ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๐๓ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๑ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๑ ลว ๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุน อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๒๘๓๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทม.หนองปรือ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทต.หนองปรือ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๔๑๑๖ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๐ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๒ลว.๑๑ พ.ย.๕๗เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอปท.การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๖ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๓ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๑๙ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๙ ลว ๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๘๔ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ต.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๕ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาศที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๘๒ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจความต้องการงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๔ ลว ๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๐๘ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ