ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๒๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการ กทม.กับข้าราชการ อบจ.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๑๕๒๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๕ลว.๙ต.ค.๕๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๑ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือน เม.ย.๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๗๓๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรพิเศษการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๓๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๗๔๐ลว.๓๐ก.ย.๕๗ เรื่อง ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.(e-Plan)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๔ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๔๔ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๖๕ ลว.๗ ต.ค.๕๗เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๗ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๘ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๙๑ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างแบบประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๓ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๒ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๔๘๙ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ ก.จ.จ.  
(หน.กลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๓ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๒๘๐ ลว.๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๘ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การแก้ไขชื่อลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน ลำดับที่ ๕  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๖ ลว.๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๗ ลว.๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๘๘ ลว.๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๐๒๙๑ ลว.๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๑๑ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง"  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๖ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ"ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดชลบุรี"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๕ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ"ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดชลบุรี"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๐๘ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๖๓๕ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวด ๙ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๒๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือก ร.ร.ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของอปท.(SBMLD)ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๑๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๓๓ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๓ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๔ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๓๖๓๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๑ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.๕๗ งวดที่ ๒/๕๗ และ งวด ๓/๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๘ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๗ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๑ ลว.๒ ต.ค. ๕๗ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.อบต.)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๓ ลว.๒๙ ก.ย. ๕๗ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.ท.จ.)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๔๐ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท. และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๙ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานประมารการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับบุคลากรถ่ายโอนปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๔๘ ลว ๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.(แก้ไข)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๗๓๑ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๙๖๙๐ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๐๗ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๐ ลว ๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.(เพิ่มเติม)  
เรื่อง การรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)