ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๔ ลว.๒๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๖ลว.๒๑ต.ค.๕๗เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้ง  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๒๑๓๔๐ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๓๑๘ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ อบต.และเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๗ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๕ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๔ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๑๖๓ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง และกำหนดเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๒ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ ๑๒ ปี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๕๐ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๔ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๑ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๐ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๕๑ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๗ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๖๑ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๕ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานผลดำเนินการและแบบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๐ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรีมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๖๒ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท.ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๐ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๙๒ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๙๗ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และเงินค่าจ้างของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๕๑ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือรวมคำพิพากษาศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗๘๒ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ใก้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๘ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท.ประจำปีงบประมาณ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๗ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๕ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๔๙ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๘๑ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่ง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๔๐ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๓๔ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๘ลว.๑๓ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประเด็นการมอบนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมตรวจเยี่ยม สถ.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๓๘ลว.๑๓ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประเด็นการมอบนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมตรวจเยี่ยม สถ.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๗๓๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๖๙๘ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท.ตามมาตรา๓๕ แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น๔๒  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๕ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๒๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการ กทม.กับข้าราชการ อบจ.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๑๕๒๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๕ลว.๙ต.ค.๕๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๑ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือน เม.ย.๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๗๓๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรพิเศษการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๓๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๗๔๐ลว.๓๐ก.ย.๕๗ เรื่อง ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.(e-Plan)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๔ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร